Call Me: 08 6680 3496

THẾ GIỚI CỰC LẠC

03 - TPCL

 

THẾ GIỚI CỰC LẠC

* * *

Kinh Đại Bổn và Tiểu Bổn Di Đà nói: Đức Phật Thích Ca nói với ông Xá Lợi Phất rằng “ Từ đây đi qua Tây phương cực lạc cách mười muôn ức cõi Phật, có nước cực lạc, đức Phật nước ấy hiệu là A- Di Đà đương giảng dạy cho chư Bồ –tát, Duyên Giác và Thinh văn  tu theo Tịnh độ.

Tại nước Cực lạc, những nhà cửa đều dùng bảy báu làm ra, tốt hơn chỗ của Thiên Đế cõi rời gấp trăm lần. Dân nơi ấy, muốn một món chi thì có món ấy hiện tới. Suốt ngày nghe ân nhạc vang rền khắp đó đây. Duy khác mộ điều, ai gắng công tu nhiều thì được lâu đài cao lớn. Ai tu ít thì nhà cửa không được cao lớn nhưng không tiện nghi.

Khắp nơi nơi, có ao suối và có một hai món báu nơi ấy, vàng thì nhiều như cát, còn bạt thì ở dưới đáy nước, lấp lánh trông rất đẹp. Ao thủy tinh thì quanh ao có cát báu, dưới đáy ao có lưu ly phản chiếu. Nước trong ao thì quý báu vô cùng, uống vào hưởng được tám điều quý.

1. Trong sạch, 2. Mát, 3. Ngọt ngon, 4. Thơm nhẹ, 5. Thông Trơn cổ, 6. Khỏe, 7. Hết khát khỏi đói, 8. Giúp cho lục căn được thanh khiết. Nước nầy tính chất cao quý chẳng khác chi nước Cam Lồ.

Lại có hàng trăm thứ kỳ hoa, dị thảo. Mỗi nhành có muôn ngàn hoa, lá đủ sắc tươi xen nhau trổ, tỏa mùi hương thơm, làm cho lòng người lâng lâng, khỏe khoắn. Đường đi dựa mé sông, hồ ao đều có cây Chiên đàn thơm ngát. Bông và trái kiết tường thơm ngào ngạt. Trong hồ, ao có bông sen năm sắc khoe màu, lại có cây có bảy thứ báu, mỗi cây đều có một hay hai món báu.

Cây nào toàn một món báu, thời rễ, gốc, nhánh, lá, bông và trái đều mợt màu. Cây nào hai món báu hiệp lại, thì có hai sắc bông trái. Những cây ấy mọc ngay hàng và giao cành cùng nhau. Bông trái cũng đối diện nhau. Khắp cùng cà nước đều một cảnh ấy xem đẹp vô ngần.

Dưới đất nơi nào cũng có vàng, ngày đêm giờ nào cũng có bông Thiên Mạn, bông Đà la rơi xuống như mưa. Mùi thơm không thể tả nỗi, mỗi lần mưa, hoa ngập đầy cả mặt đất. Chân đi êm như nệm gấm. Tuần tự trước sau hoa ấy héo dần, mặt đất trở lại sạch sẽ. Ngày đêm có sáu lần cảnh tượng ấy, người trong nước sáng ra  hái thứ bông đó ( Chiên mạn và Đà la) đem cho dân nghèo, đói khổ. Ở các nước khác ăn thay cơm vì mùi thơm ngon và có hiệu lực làm cho hết đói. Sau khi đi thí hoa rồi, về nước Cực Lạc độ cơm giờ ngọ.

Tới giờ dùng cơm ai cũng dùng chén bát thường bằng đồ thất bảo. Muốn ăn món chi đều hiện cả, sau khi dùng xong, chén bát tự nhiên biến mất, khỏi rửa. Lâu lâu tiêu thực một lần bay ra mùi thơm. Tới bữa khác, muốn dùng món chi đếu có như ngày hôm trước.

Cảnh sắc của nước Cực Lạc thực là thoát tục, nơi đây mỗi khi có gió thì bảy vòng cây rào ngoài, cây báu lưới báu, đều khua nhau nghe như muôn ngàn tiếng nhạc, hòa lẫn nhau rất êm tai. Vì thế, mà khởi sang tánh thiện thường vui hay nghĩ đến niệm Phật, ham nghe Pháp.

Ở Cực lạc có riêng ao báu để tắm, ai xuống tắm muốn nước sâu cạn, ấm, lạnh độ nào tùy theo. Khi tắm xong trên mình tỏa ra hương thơm, nghe tiếng nhạc trổi du dương, xen hoa khoe màu trước gió. Nếu ai không muốn nghe, tiếng nhạc tự nhiên không vào tai. Tóm lại: Ai muốn điều  gì cũng được toại nguyện cả

Nước Cực Lạc có nhiều thứ chim khác sắc nhau. Hạc trắng, chim công, Anh võ, Xá Lợi, Ca lăng Tầng Già, Cộng Mạng, bảy thứ ấy nhiều vô kể. Ngày đêm kêu hót tiếng giống như ngâm kệ, giảng kinh, tiếng lanh lảnh. Ai nghe cũng nhớ mà niệm Phật. Các chim ấy do Phật A di đà dùng thần thông hóa hiện để nhắc nhở người ấy tinh tấn, phát tâm tu niệm chớ không phải là chim thật.

Trong nước mọi người đều hiền lành, sống đời đời kiếp kiếp, ở xa bao nhiêu cũng thấy, nói chuyện đều nghe. Mỗi người đều không đau ốm, bệnh hoạn, có sắc diện xinh đẹp. Không xấu như hồi còn xác phàm. Người thì khỏe mạnh, thông thái, cả nước không ai ngu dốt. Trong lòng thường tưởng việc đạo đức, nói ra những điều chánh lý, nên dễ yêu thương nhau, không ai ganh ghét, đều biết tiền căn muôn kiếp, lại biết việc hiện tại, quá khứ, và vị lai cõi thế gian. Trong lòng người nào tính chuyện chi, ta đều biết trước, lại biết kẻ bị đọa chừng nào đầu thai làm người. Người chừng nào đắc quả vị Phật. Sỡ dì, biết trước được như vậy là vì người nước Cực lạc đều có Lục thông.

01 - TPCL

NIỆM DI ĐÀ KHÔNG XAO LÃNG CHẮC CHẮN ĐƯỢC VÃNG SANH

Kinh Tiểu Bổn nói:  “ Nếu  có trai lành gái tín nào nghe danh hiệu đức Phật A Di Đà tin tưởng mà niệm danh hiệu ngài từ một nhẫn đến bảy ngày đêm trong lòng không xao lãng ( tức là không lo tính việc khác) thì đức Phật Di Đà sẽ hiện ứng chứng minh. Lúc lâm chung vẫn niễm danh hiệu ngài không mê muổi, chắc chắn Phật cùng thánh chúng đến tiếp độ về Cực Lạc chẳng sai, về nước ấy được liên hoa hóa thân, không còn sanh tử nữa .

Chúng tôi xin dẫn chứng câu chuyện sau đây: Chàng Oánh Khao một người chỉ biết có rượu thịt, không kể đến đạo đức Phật pháp là gì, vậy mà khi xem truyện vãng sanh chỉ có một lần liền ngộ, bỏ cả rượu thịt mà phát tâm niệm Phật.

Chàng niệm rất chí thành, vỏn vẹn được bảy ngày đêm, tự nhiên thấy Phật hiện ra trước mặt và nói rằng: “Ngươi còn sống mười năm nữa, phải tinh cần niêm Phật, ta sẽ đến tiếp độ ngươi.”  Nghe xong chàng nói: “ Cõi Ta bà là cõi ác trược, dễ mất chánh niệm, con xin nguyện sớm sanh Tịnh độ giúp việc Thánh chúng”  Phật bảo: “Ngươi chí thành ba ngày nữa ta sẽ đến độ ngươi” Quả thật, ba ngày sau chàng được vãng sanh.

Pháp môn niệm Phật công hiệu như vậy, vậy ai tu thì hãy chọn ngày phát nguyện Sám hối. Mội tháng có một giờ trong ngày, đức Di Đà hội chư Phật tại hướng nào để chứng minh về sự sám hối và phát nguyện tu theo Tịnh Độ. Từ này sắp sau tháng nào  cũng coi theo ngày giờ lạy cho đúng hướng, thì ttiêu lần tội phước. Phải ăn trường trai, cử làm điều tội.

Mỗi buổi sáng, niệm Phật tại bàn thờ Di Đà mười phú là ít, lạy xong ra ngoài cứ niệm thầm Nam Mô A Di Đà Phật, niệm sao cho lòng không mê muội.

Sau mỗi ngày lễ lạy xong, hành giả nên chú ý: Phật hoặc chư  thánh chúng sẽ ứng hiện cho biết ngày mãn phần, lúc lâm chung hành giả cũng phải nhớ niệm Di Đà luôn khi được vãng sanh Cực lạc.

02 - TD

NGÀY LẬP NGUYỆN SÁM HỐI

Tháng Giêng: ngày mồng 1, sáng lạy hướng Nam 4 lạy, tiêu tội 100 kiếp.

Tháng hai, ngày mồng 9, 5 giờ sáng lạy hướng Nam 4 lạy, tiêu tội 100 kiếp.

Tháng ba, ngày mồng 7,  10 giờ tối lạy hướng tây 4 lạy, tiêu tội 100 kiếp.

Tháng tư, ngày 8, 9 giờ 30 tối lạy hướng Đông 4 lạy, tiêu tội 100 kiếp.

Tháng năm, ngày mồng 3, mặt trời lặn lạy hướng Đông 4 lạy, tiêu tội 100 kiếp.

Tháng sáu, ngày mồng 7, 10 giờ 30 lạy hướng Nam 4 lạy, tiêu tội 400 kiếp.

Tháng bảy, ngày mồng 6, mặt trời lặn lạy hướng Đông 4 lạy, tiêu tội 300 kiếp.

Tháng tám, ngày mồng 8, trưa đứng bóng lạy hướng Nam 9 lạy, tiêu tội 300 kiếp.

Tháng chín, ngày mồng 9, trưa đứng bóng lạy hướng Nam 9 lạy, tiêu tội 200 kiếp.

Tháng mười, ngày mồng 1, trưa đứng bóng lạy hướng Nam 9 lạy tiêu tội 1000 kiếp.

Tháng mười một ngày mồng 3, mặt trời lặn lạy hướng Tây lạy tiêu tội 1000 kiếp.

Tháng mười hai, ngày mồng 3, mặt trời lặn lạy hướng Tây lạy tiêu tội 1000 kiếp.

Tháng mười hai, ngày mồng 3, mặt trời lặn lạy hướng Tây 9 lạy tiêu tội 1000 kiếp. Ai bệnh hoặc vì sanh kế thì lập nguyện vào những ngày vía Phật hay những ngày ăn chay cũng được. Nên thỉnh tượng đức Phật Di Đà về thờ cúng cho trang nghiêm, dùng đèn, hương hoa và nước lạnh đặng lễ Phật, xong quỳ xuống hướng về bàn Phật nguyện cầu đức hật A Di Đà chứng minh cho đệ tử lập nguyện.

Cách thờ Phật  phải đặt bàn hướng về Tây Phương, không nên thờ chung với bàn thờ Tổ hoặc Cửu Huyền. Tháng nào coi ngày và giờ hướng đó mà dâng cúng lập nguyện.

04 - TPCL

BÀI LẬP NGUYỆN SÁM HỐI

Đệ tử tên …………… Pháp danh ……….

Ngày phát nguyện lạy Phật ăn năn

Trường trai tập lòng hằng,

thập nguyện trừ tội lỗi

Cử sát sanh, vọng ngữ, kiêng tửu nhục, tà dâm.

Chừa thói tham lam, bò lòn gian dối.

Giải lần mê muội, giảm bốt giận hờn.

Tập trừ mười dữ sạch trơn, rán ở sáu lành trọn đủ.

* * * 

Ngay cùng chúa chủ thảo xuân huyên.

Tôn kính thầy hiền, khuyên lơn bạn hữu.

Anh em yêu dấu, chồng vợ thuận hòa

Thường niệm Di Đà, giữ thao công quả

 * * *

Tạp từ, bi, hỷ, xả, rán trì chú nhịn nhường

Độ chúng sanh cả thảy đều thương

Làm tội nghiệp bao nhiêu xin thứ

Ba mươi vạn niệm cho thành sự niệm

Di Đà đủ niệm vãng sanh

 * * *

Chín cái đài đầu đặng hóa thân

Nhờ ơn trên gieo hột sen lần

Nên tên mọn chờ phần số đến

Biết trước lâm chung ngày kiến tánh

Y giờ tiếp dẫn nhạc hư không

Về Tây phương học đủ lục thông

Qua Đông độ khuyên cùng bá tánh

Đọc rồi lạy chín lạy, niệm Phật mấy trăm cũng được. Nếu thuộc chú vãng sanh niệm ít trăm cũng được, còn không thuộc chú thì thôi.

Từ ấy về sau tháng nào cũng được, nhớ ngày sám hối nguyện và lạy cho tiêu nghiệp kiếp trước. Ngày vía đức Phật Di Đà hoặc các chư Phật thì phải hương, hoa, đèn, nước dâng lễ mà cầu nguyện.

Người nào biết chữ muốn tụng kinh hay niệm chú vãng sanh cũng được. Nếu đi đường xa, tới thời sám hối mà không về kịp, thời hướng về phía Tây niệm Phật bao nhiêu cũng được. Phép tu tịnh độ có bao nhiêu đó  mà thôi.

ĐỨC THẾ TÔN DẶN DÒ CÁC MÔN ĐỒ SAU CÙNG

Kinh Tiểu Bổn Di Đà nói: Đức Phật Thích Ca nói với ông Xá Lợi Phất rằng: Nếu có ai phát nguyện rồi, hoặc mới phát nguyện ngày nay sẽ lập nguyện, tu Tịnh Độ, khi lâm chung đều được vãng sanh Cực lạc. Nếu có ai tu hành tấn tới, về Cực lạc sẽ thành ba phẩm Phật nhỏ: Tôn chứng, Thinh văn và Thượng thiên Nhơn.

Này xá lợi Phất! Các ngươi hãy tin lời ta mà tu Tịnh độ rất dễ thành Phật. Các chư Phật khác cũng đều nói như vậy. Người tu Tịnh Độ, bất cứ tại gia hay xuất gia gì cũng đều được về nước Cực Lạc.

Người ở trong cõi trần như bị vây trong thành mau kiếm ngõ ra mới thoát khỏi, hầu về tới quê nhà. Người tu theo Tịnh Độ cũng vậy, cầu cho được giải thoát khỏ bể khổ luân hồi.

Chính vì lòng từ bi thương xót chúng sanh nên Phật chỉ dạy phép tu Tịnh độ, là con đường tắt nhất, mau đến chỗ giải thoát, ngỏ hầu tiến đến quả vị Phật.

Sưu tầm

Leave a Reply

Hỗ Trợ Trực Tuyến


Tư vấn
Cô Dung - 0909 925 969
Talk with me via Skype
Ngọc Anh - 0933 25 11 90
Talk with me via Skype
Hoàng Minh - 01234 925 969
Talk with me via Skype
Thiết kế bản vẽ
Lê Tâm - 091 686 1161

Địa Chỉ Liên Hệ

Công Ty Cổ Phần Văn Hóa Phúc Lạc An
73/4/5 Ni Sư Huỳnh Liên, P.10, Q.Tân Bình, HCM
Điện Thoại: 08 6680 3496

Thống kê