Call Me: 08 6680 3496

KINH VẠN PHÁP CỨU KHỔ QUAN ÂM ĐẠI SĨ

3012

KINH VẠN PHÁP CỨU KHỔ QUAN ÂM ĐẠI SĨ

Khâm Tụng Tịnh Khẩu Thần Chú

Tịnh Khẩu Thần Chú

Đan chu khẩu thần

Thổ uế trừ phân

Thiệt thần chính luân

Thông mệnh dưỡng thần

La thiên sỉ thần

Khước tà vệ chân

Hầu thần hổ bôn

Thân khí dẫn tân

Tâm thần đơn nguyên

Mệnh ngã thông chân

Tư thần luyện dịch

Đạo khí thường tồn

Cấp cấp như luật lệnh

 Tĩnh Tâm Thần Chú

 Thái Thượng thái tinh

Ứng biến vô đình

Khu tà phọc mị

Bảo mệnh hộ thân

Chí tuệ minh tĩnh

Tâm thần an ninh

Tam hồn vĩnh cửu

Phách vô táng khuynh

Cấp cấp như luật lệnh

 Tĩnh Thân Thần Chú

Dực hán thiên tôn

An úy thân hình

Đệ tử hồn phách

Ngũ tạng huyền minh

Thanh long bạch hổ

Đội trượng phân phân

Chu tước huyền vũ

Thị vệ ngã chân

Cấp cấp như luật lệnh

 Kính Thỉnh

 Ở trên thiên cung

Đức Thiên Tôn thượng đế

Lệnh truyền khắp càn khôn

Công tựu vòng nhật nguyệt.

Kính nghĩ đức thành chiết

Hiệu gọi là Quán Âm.

Mở thẳng con đường vô vi.

Trên núi hoa nở tươi rực rỡ

Dưới trần Ngọc Báu sáng long lanh.

Chốn Bồng Đảo chìm chìm im ắng

Nguyên mong đức đại từ đại bi.

Hương Tích Động hiện tướng uy nghi

Hiện ra hình ngàn mắt ngàn tay

.Nay ngài giáng hạ cứu dân muôn loài.

 Tụng kinh Tiên Thánh phát từ bi

Diên thời tích phúc ý thân vi

Thuận nhược thế nhân năng bội phục

Tai tiêu bệnh giải tại ư tư

Tụng chi nhất biến thiên tường tập

Kiên trì bách biến thọ tế mi

Tiêu diêu khoái lạc thăng thiên giới

Kiền thành trì tụng cửu quy y

Niệm Quan Âm cứu khổ

 Thỉnh Quan Âm cứu khổ.

Hữu thỉnh dáng lai lâm

Nhất thiết bất nhân tịnh bất tín

Vô lễ vô nghĩa chú tội danh

Đương năng tụng kinh tồn sám hối

Quan Âm từ linh xá tội hình

 Thỉnh Quan Âm từ bi cứu khổ thập phương nhân

Nhất thiết tham sân si ái dục

Bất kính tam hữu chú tội hình

Đặng năn xám hối tụng thử kinh

Quan Âm từ bi ủng hộ chân

 Thỉnh Quan Âm từ bi cứu khổ độ lượng thăng

Tiên pháp vô cùng độ chúng sinh

Chúng sinh xám hối từ kinh giả

Quan Âm từ bi độ lượng thăng

 Thỉnh Quan Âm từ bi cứu khổ di thân thương sinh

Nhất thiết di thân hộ thượng sinh

Thượng sinh xám hối tụng kinh giả

Quan Âm cứu khổ vệ kỳ thân

 Thỉnh Quan Âm từ bi cứu khổ Ngục âm ty

Âm ty Ngũ ngục phạm đao hình

Như hữu xám hối từ kinh giả

Quan Âm cứu khổ diệt tội vệ kỳ hồn

 Thỉnh Quan Âm từ bi cứu khổ hựu lê dân

Lê dân xám hối tụng kinh dã

Lịch tỏ tấu trời tận thiên cung

Quan Âm cứu khổ chủ tiên danh

 Thỉnh Quan Âm từ bi cứu khổ học

hành thông

Lê dân xám hối tụng học danh

Chiêu minh dực trạng quan đế quân

Quan Âm cứu khổ phù ứng danh

 Thỉnh Quan Âm từ bi cứu khổ thiện nam tín nữ

Cánh hữu thiện nam tín nữ tụng kinh dả

Đẳng đăng trì tụng giải thoát thân

Trị hữu cứu nạn Quan Âm tịch

Quan Âm cứu khổ cập minh y

 Thỉnh Quan Âm từ bi cứu khổ bảo hộ thân

Tụng kinh bảo hộ thân vô bệnh tật

Tiên tai thoát nạn hóa thanh bình

Hoặc tao quỷ súy triền hãm hại

Hoặc tao mãnh thú mắc thời ôn

Đã năng xám hối trì kinh tụng

Quan Âm cứu khổ vô bệnh xâm

 Thỉnh Quan Âm từ bi cứu khổ kiền

hộ pháp chân

Tụng đế kiền hộ pháp Chân quân

Tụng nay vạn pháp Chân quân

Tụng nay đại pháp Chân quân

Tụng nay đa pháp chân quân

Tụng nay vệ pháp Chân quân

Tụng nay phụ pháp Chân quân

Tụng nay tả pháp Chân quân

 Quan Âm ban pháp vạn pháp thần

 Thỉnh Quan Âm từ bi cứu khổ chấn vong

Tụng khước trừ tà súy diệt vong

Tụng kinh hình họa hoạn tiêu diệt

Quan Âm cứu khổ khí trường tồn

 Thỉnh Quan Âm từ bi cứu khổ giải oan gia

Tụng hựu hoặc hữu nhân hoặc ngộ

Quần nhân hoặc ngộ giải oan gia

Tụng kinh xám hối trì kinh niệm

Quan Âm cứu khổ ngộ oan gia

 Thỉnh Quan Âm cứu khổ giải ách tâm

Tụng đãng năng sám hối tồn niệm tử kinh

Tụng giải ách thần tiên binh mã

Kim tinh mãnh thú vô yên số

Tụng kinh chú hình câu lực sỹ

Quan Âm cứu khổ hộ kỳ thân.

 Thỉnh Quan Âm cứu khổ đao kiếp binh

Tụng tao trị kiếp vận đạo thủy tặc hỏa sinh

Đáng năng sám hối trì thứ kinh

Tự hữu thiên vương lai ủng hộ

Quan Âm cứu khổ hỏa thần long

Tụng kinh công đức bất khả tận số

Quần trân bất khả phụ thuật

Nhân dân trì tụng chuyên tuân hành

Hành cựu cựu bất đại

Tự nhiên tịch trú danh

Thiết mạc nghi tín tương

Báng khẩu tự tâm vi

Bất tuân hữu vọng hành

Để hủy định niên trảm

Thủ vân hình đại sát

Phạt biến thảo mộc trùng

Tử tôn mối một trừ căn

 Từ Hàng Chân nhân lại viết rằng:

Tụng kinh tam giới rất linh mầu

Phóng kính người đời hay kính tụng

Tiêu tai giảm bệnh có sai đâu

Một tụng biến ngàn lành nhóm

Tụng luôn trăm biến hưởng sống lâu

Khoan thai thong thả lên tiên cảnh

Kiền kiền trì tụng cứ theo cầu

 Tụng kinh Quan Âm xin giáng lâm

Nếu phạm bất nhân cùng bất tín

Vô lễ vô nghĩa các tội danh

Chính hay tụng kinh dìn sám hối

Quan Âm Đại Sỹ tha tội mình

 Tụng kinh từ bi cứu khắp mười phương

Cả thảy tham sân si ái dục

Phạm bất kính tam bảo các tội hình

Chính hay sám hối tụng kinh này

Quan Âm Đại Sỹ cứu độ ngay

 Tụng kinh Quan Âm thiên giáng hạ

Phép tiên không cúng độ chúng sinh

Chúng sinh sám hối tụng kinh này

Quan Âm Đại Sỹ độ tấu thiên

 Tụng kinh Quan Âm xin giáng hạ

Phép đạo càng sâu bộ thương sinh

Chúng sinh sám hối tụng kinh này

Quan Âm Đại Sỹ cữu nguy nan

 Tấu thỉnh Quan Âm Đại Sỹ

Chúng sinh mắc tội năm ngục môn

Nay xin sám hối tụng kinh này

Quan Âm Đại Sỹ diệt tội giữ hình hồn

 Tấu thỉnh Quan Âm xin giáng hạ

Pháp thiên ứng giáng độ chúng sinh

Chúng sinh sám hối tụng kinh này

Quan Âm Đại Sỹ ký hiển danh

 Tấu thỉnh Quan Âm xin giáng hạ

Có người kẻ phảm nhân mắc thế

Mắc phải nghiệp số cả đời sau

Trình hay giữ bụng mà sám hối

Thắp hương trì tụng Quan Âm kinh

Quan Âm Đại Sỹ hộ chân linh

 Tấu thỉnh Quan Âm xin giáng hạ

Nhân Gian chẳng tấu thần hộ trạch

Lục đinh lục giáp cũng bỏ qua

Nay tụng kinh hối làm lành

Quan Âm Đại Sỹ hộ thư danh

 tấu thỉnh Quan Âm xin giáng hạ

Có kẻ bệnh tật dành theo mình

Cô hồn quả tú thật ác tinh

Tiền tài chẳng có đau cực hình

Nếu niệm Quan Âm trì tụng kinh

Quan Âm Đại Sỹ hiển phù linh

 Tấu thỉnh Quan Âm xin giáng hạ

Có người vô kính cha với mẹ

Chửi vợ mắng con trẻ chẳng tha

Nếu nay sám hối trì kinh tụng

Quan Âm Đại Sỹ cứu phong nha

 Tấu thỉnh Quan Âm Đại Sỹ

Có người gặp mãnh tinh tà

U âm mạch huyết cốt tủy đa

Nay tụng kinh này xin sám hối

Quan Âm Đại Sỹ cứu bệnh đa

 Tấu thỉnh Quan Âm Đại Sỹ

Có người gặp cảnh oan gia

Cửa nhà tan tác danh ra ngoài đường

Nay tụng kinh này mà sám hối

Nhà cửa được yên danh đức hiền

Quan Âm Đại Sỹ cứu thiên niên

 Tấu thỉnh Quan Âm Đại Sỹ

Có người thủy hỏa thiết long trì

Thân hình tai nạn huyết trì thân

Nay tụng kinh này xin sám hối

Quan Âm Đại Sỹ sửa tội yên

 Tấu thỉnh Quan Âm Đại Sỹ

Nhà nào mồ mả mạch ưu phiền

Động cả tứ niên hạn đinh tuyệt

Nay xin sám hối tụng kinh này

Tự nhiên tiên thánh đưa người đến

Quan Âm độ phúc mộ kết tơ

 Tấu thỉnh Quan Âm Đại Sỹ

Nhà nào con cái ngỗ ngược phi

Rượu chè hút chính nạn tứ ly

Tha phương cầu thực huyết tương trì

Nay xin sám hối tụng kinh này

Quan Âm Đại Sỹ giúp liền ngay

 Kinh này Đại Sỹ Quan Âm dạy

Nhà nào kính trọng thiên với địa

Trung quân báo Quốc nguyện xả thân

Hiếu dưỡng song thân cha với mẹ

Anh thuận em nhường tình huynh đệ

Chồng ơn vợ nghĩa kiếp phu thê

Bạn bè tín thực thân trí cốt

Con trẻ dạy lời hiếu phúc ban

 Thần tiên cảm ứng khai thiên tịch

Từ tiên thiên tịch bút biên tên

Chớ khá bán nghi trì bán tín

Miệng tụng lòng cải nói chẳng tuân

Như ai khinh khí lòng quấy phá

Định cho trăm phủ phạt thân hình

Phạt biến côn trùng và thảo mộc

Con cháu tuyệt tự chẳng trừ căn

Còn ai thành kính quy tâm lễ

Thần tiên ghi chép sổ trường sinh

Ba đời chín kiếp hưởng thanh bình

 Thần tiên giáng hạ khắp trời chung

Cả thảy yêu ma tiêu thói giữ

Các loài quỷ sứ bặt hơi lung

Muôn đạo tường quang soi khắp hết

Ngày từng ác nghiệp biến thành không

Chốn chốn tinh thần đều khỏe mạnh

Nơi nơi độ lượng rất thương dung

Danh liệt tiên bang cùng tiên tịch

Hồn về thiên phủ với thiên cung

Thất tổ đặt lên chốn bồng lai

Cửu huyền thoát khỏi chốn minh trung

Gắng trí tinh chuyên cần tụng niệm

Chớ lòng hủy báng nói minh mông

Đại chúng ban hành đừng chế nại

Tự nhiên được hưởng chữ niên phong

                                                     Sưu Tầm

Leave a Reply

Hỗ Trợ Trực Tuyến


Tư vấn
Cô Dung - 0909 925 969
Talk with me via Skype
Ngọc Anh - 0933 25 11 90
Talk with me via Skype
Hoàng Minh - 01234 925 969
Talk with me via Skype
Thiết kế bản vẽ
Lê Tâm - 091 686 1161

Địa Chỉ Liên Hệ

Công Ty Cổ Phần Văn Hóa Phúc Lạc An
73/4/5 Ni Sư Huỳnh Liên, P.10, Q.Tân Bình, HCM
Điện Thoại: 08 6680 3496

Thống kê