Call Me: 08 6680 3496

DÂNG HƯƠNG CÚNG CỬU HUYỀN THẤT TỔ

cung to tien

DÂNG HƯƠNG

CÚNG CỬU HUYỀN THẤT TỔ

Thành kính lạy Cửu huyền thất tổ
Ngõ đáp ơn báo bổ sanh thành
Con quy y Phật tu hành
Cửu huyền thất tổ lòng thành chứng tri
Noi theo hạnh từ bi của Phật
Bỏ dứt đi những tật xấu xa
Trau giồi đức hạnh thuần hòa
Đạo thành cứu độ mẹ, cha, Cửu huyền
Nay phẩm vật hiện tiền dâng cúng
Hương, đăng, hoa chúc tụng cầu xin
Cửu huyền thất tổ hương linh
Chứng lòng hiếu thảo ân sinh thuở đầu
Công dạy dỗ cao sâu thăm thẳm
Công dưỡng nuôi khó gẫm gì hơn
Ăn cay, uống đắng không sờn
Vì con đau khổ không hờn phiền chi
Cha mẹ rất từ bi hà hải
Nội ngoại đồng bác ái tình thương
Cửu huyền thất tổ đồng nương
Từ đời vô thỉ khôn lường kiếp sinh
Ân dưỡng dục minh minh như hải
Ân sanh thành tợ thái Sơn cao
Con đây muốn đáp công lao
Đền ơn, trả nghĩa thế nào cho xong
Lời Phật dạy mênh mông biển khổ
Cõi Ta bà không chỗ dựa nương
Chúng sinh vì bởi tình thương
Tình ân, tình ái mà vương nghiệp sầu
Sinh tử mãi biết đâu mà kể
Cứ trầm luân trong bể ái hà
Cũng vì bản ngã chấp ta
Tham lam, sân giận, cùng là si mê
Những tội lỗi không hề dứt bỏ
Đường tử sinh nên khó bước qua
Làm con  muốn cứu mẹ cha
Cửu huyền thất tổ, ông bà đền ơn
Đem phẩm vật cúng dâng Tam bảo
Nhờ chư Tăng tâm đạo cầu nguyền
Cầu cho Thất tổ Cửu huyền
Siêu sinh Tịnh độ phước duyên đủ đầy
Ai muốn đáp công thầy dạy dỗ
Hay đền ơn Thất tổ Cửu huyền
Chúng sinh tất cả các miền
Thì nên phát đại lời nguyền độ tha
Trước xuất thế lìa xa cõi tục
Sau diệt tiêu lòng dục, tánh phàm
Chẳng còn ưa chuộng, muốn ham
Thân tâm thanh tịnh, già lam dựa kề
Tu chứng đắc Bồ đề Phật quả
Độ chúng sanh tất cả siêu thăng
Vượt lên cửu phẩm thượng tầng
Là phương trả nghĩa đáp bằng công lao
Ai hiếu tử mau mau ghi nhớ
Muốn đáp đền mối nợ từ xưa
Cần nên tu niệm sớm, trưa
Công dày, quả mãn phước thừa báo ân

2. HỒI HƯỚNG CHUNG

Phẩm kinh con đọc vừa xong
Xin đem hồi hướng cầu đồng thế gian
Nguyện cho dương thới bình an
Âm siêu ba cõi Tây phang đặng về
Người người thoát khỏi trầm mê
Chóng thành quả giác, vẹn bề đạo chân

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ( 3 lần ).

 NGHI THỨC THỌ TRÌ ( TẠI TỊNH XÁ HOẶC TẠI TƯ GIA MỖI ĐÊM )

1.     DÂNG HƯƠNG

Khói hương xông thấu mấy tầng xanh
Rốt ráo tâm con bổn nguyện lành
Trên khói hương này xin Phật ngự
Chứng minh đệ tử tấc lòng thành.

2.     LỄ PHẬT

Kính lạy Phật từ bi cứu thế
Đem đạo lành phổ tế chúng sanh
Trần gian biết nẻo tu hành
Nhờ đèn trí tuệ quang minh soi đường.

3.    LỄ PHÁP

Kính lạy Pháp là phương giải thoát
Gốc chân truyền Y bát từ xưa
Pháp tu chứng đắc kịp giờ
Độ người qua đến bến bờ bên kia

4.     LỄ TĂNG

Kính lạy Tăng nghiêm trì giới luật
Hạnh Tăng vô nhất vật thanh bần
Tự mình giác ngộ lý chân
Giúp người giác ngộ chuyên cần công tu

5.     XƯNG TỤNG PHẬT BẢO

Phật là đấng tối cao giác ngộ
Lập đạo tràng tế độ chúng sanh
Luật nghiêm giới cấm ban hành
Làm người dẫn lộ chỉ rành nẻo tu
Cõi trần thế mịt mù tăm tối
Biết đâu là đường lối thoát thân
Đầu tiên một bậc siêu nhân
Cất mình thoát tục bước chân lìa đời
Nay đệ tử là người mong mỏi
Dứt trần duyên theo dõi học hành
Kính dâng một tấm lòng thành
Phụng thờ Đức Phật đạo lành cao siêu

6.     XƯNG TỤNG PHÁP BẢO

Pháp của Phật giáo điều chính lý
Hạnh xuất gia Khất sĩ thanh bần
Một y, một bát tùy thân
Pháp môn khất thực giáo dân độ đời
Pháp giải thoát khỏi nơi thế sự
Vãng sanh về Phật xứ đạo tràng
Sống chung tu học dễ dàng
Tham thiền, nhập định mở đàng huyền môn
Lời  thuyết pháp hùng hồn cảnh tỉnh
Độ chúng sinh dứt bệnh hôn trầm
Quý thay diệu pháp thậm thâm
Chúng con hết dạ thành tâm phụng thờ

7.     XƯNG TỤNG TĂNG BẢO

Tăng là các nhà sư thanh tịnh
Thể không không, chẳng dính bụi trần
Ly gia, cắt ái khinh thân
Dứt trừ bổn ngã lãnh phần độ sinh
Tăng là kẻ thừa hành Phật pháp
Đem đạo mầu dạy khắp thế gian
Hồng trần đám lửa cháy lan
Nước mưa cam lộ xối tràn tắt ngay
Chư Thánh Tăng công dày vô hạn
Độ chúng sinh bao quản nhọc nhằn
Đội ơn cảm đức công ngằn
Chúng con thành kính lễ hằng dám sai

8.   QUY Y TAM BẢO

Quy y Phật, con hết lòng kính Phật
Lượng từ bi, con nguyện học theo Ngài
Thương chúng sinh khắp vũ trụ  muôn loài
Một tánh giác, thể đại đồng vạn vật.
Quy y pháp, con gắng tu học Pháp
Được thức tâm, giải thoát khỏi lầm mê
Pháp vô sanh, chư Phật thảy nương về
Bát chánh đạo, cùng Tứ y chánh pháp.
Quy y Tăng, con kính trọng nhà Tăng
Hòa hiệp chúng, lẽ sống chung bình đẳng
Thanh tịnh giới thể trang nghiêm vắng lặng
Đức chứa đầy, kiêm đủ cả tài năng

9.     THỌ TRÌ NGŨ GIỚI

Một gìn giới cấm SÁT SANH
Những ngày chay lạt không đành giết ăn
Thú kia chẳng đoạn mạng căn
Tránh xa nhiều kiếp thù hằn chém đâm

Hai gìn giới cấm GIAN THAM
Của người chẳng đặng lấy làm của ta
Những mong kiếp khác sinh ra
khỏi đường nghiệp báo đọa sa lạc lầm.  O

Ba gìn giới cấm TÀ DÂM
Chẳng đem đạo nghĩa trăm năm đổi đời
Không hay nhiễm thói chơi bời
Về sau tránh khỏi kiếp đời dâm bôn

Bốn gìn giới cấm  VỌNG NGÔN
Không lời quỷ quyệt tinh khôn gạt lường
Hại người tội ác phải vương
Tránh điều điên đảo, đau thương không ngừa

Năm gìn giới cấm SAY SƯA
Rượu bia chất độc nguyện chừa bỏ ra
Đặng cho những kiếp về xa
Khỏi điều mê muội vạy tà tối tăm

( Có thể tụng thêm các bài kệ, hoặc cầu an, cầu siêu, sau rốt là hồi hướng )

10.    HỒI HƯỚNG

Phẩm kinh con mới đọc rồi
Nguyện đem phước dức vun bồi chúng sanh
Người người thức tỉnh tu hành
Bến mê phút chốc biến thành ao sen
Lý kinh sáng suốt như đèn
Rọi vào tâm trí tối đen sáng liền
Nguyện con cùng pháp có duyên
Gặp người trí thức bạn hiền đồng tu
Ngày ngày tinh tấn công phu
Pháp đăng chẳng để mờ lu lạnh lùng
Cúi xin Đức Phật chứng lòng
Con nguyền quyết chí gắng công tu hành.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ( 3 lần ).

11. PHÁP QUY GIỚI

Kính lạy Phật
Kính lạy Pháp
Kính lạy Tăng
Đệ tử nguyện quy y Tam bảo
Gìn một lòng sám hối ăn năn
Giữ ngũ giới, luật răn nghiêm nhặt
Một, không giết loài sinh vật
Hai, không tham, trộm cắp của ai
Ba, không dâm, tinh khiết nào phai
Bốn, không dối sai ngoa kẻ khác
Năm, không uống rượu say gian ác
Lại nguyện thêm giảm các tham, sân
Cùng si mê, quyết dạ giải lần
Tu thêm hạnh ân cần bố thí
Phép thập thiện con luôn gắng chí
Nguyện tu thân, khẩu, ý cho an
Quyết một lòng gắng giữ vẹn toàn
Mong cầu sự bình an hỷ lạc
Nương Tam bảo, theo dàng chánh giác
Cầu ơn trên nước pháp rưới ban
Khiến đều cho tất cả thế gian
Mọi người đặng theo đàng thiện nghiệp
Nhờ lượng cả ơn trên độ tiếp
Đệ tử nguyền trọn kiếp quy y
Ngưỡng bề trên xuống đức Từ bi
Thường chứng chiếu lòng thành đệ tử

 12. PHÁP TỊNH TÂM

Giữ thân trong sạch, hạnh phúc biết bao
Giữ miệng trong sạch, hạnh phúc biết bao
Giữ ý trong sạch, hạnh phúc biết bao
Thân cùng khẩu, ý trọn lành
Xa lìa tội lỗi, gần cành hoa sen
Ai mà thân, khẩu, ý rèn
Giữ theo thiện nghiệp, thân bèn đặng an
Ba nghiệp hằng đặng rảnh rang
Thác rồi nhập Thánh là đàng xưa nay
Bị mắng chửi lòng chẳng phai
Với người tham lẫn giận gay chẳng sờn
Giữ mình thanh tịnh là hơn
Dầu ai gây dữ, giận hờn mặc ai.

Leave a Reply

Hỗ Trợ Trực Tuyến


Tư vấn
Cô Dung - 0909 925 969
Talk with me via Skype
Ngọc Anh - 0933 25 11 90
Talk with me via Skype
Hoàng Minh - 01234 925 969
Talk with me via Skype
Thiết kế bản vẽ
Lê Tâm - 091 686 1161

Địa Chỉ Liên Hệ

Công Ty Cổ Phần Văn Hóa Phúc Lạc An
73/4/5 Ni Sư Huỳnh Liên, P.10, Q.Tân Bình, HCM
Điện Thoại: 08 6680 3496

Thống kê